Sentinels

[Valorant] TenZ trong danh sách của Sentinels cho Challengers 2, nhưng anh ấy có ở lại không?
Finn - 3/04/2021

TenZ trong danh sách của Sentinels cho Challengers 2, nhưng anh ấy có ở lại không? Sentinels đã thắng trận đầu tiên của…

EVENTS