Parkinson

[Valorant] Người chơi Valorant với bệnh Parkinson’s Ddsease đạt rank Immortal
Finn - 6/06/2021

Người chơi Valorant với bệnh Parkinson’s Ddsease đạt rank Immortal Trong khi một số người chơi gặp khó khăn khi xếp hạng trong…

EVENTS