Operation Broken

[CSGO] Mọi skin Ancient từ Operation Broken Fang của CSGO
Finn - 9/12/2020

Mọi skin Ancient từ Operation Broken Fang của CSGO Valve đã vay mượn rất nhiều từ các skin trước đó cho các bộ…

EVENTS