no clip

[Valorant] Chế độ rank sẽ được hoãn ngày ra mắt trong game do Spawn bug
Finn - 25/06/2020

Spawn bug đang lan tràn trong game làm ảnh hưởng đến ngày ra mắt chế độ rank Người chơi đã hy vọng cho…

EVENTS