Mike "shroud" Grzesiek

[Valorant] Shourd dự đoán về ngày ra mắt của Valorant
Finn - 24/05/2020

Shroud dự đoán Valorant sẽ không sẵn sàng cho ngày ra mắt tháng 6 Hầu hết người chơi Valorant vui mừng khi Riot…

EVENTS