LCS Summer Split 2020

[Lol] TSM nêu tên huấn luyện viên trưởng theo yêu cầu của Doublelift và Bjergsen
Finn - 13/06/2020

Parth sẽ là huấn luyện viên trưởng theo yêu cầu của Doublelift và Bjergsen Team SoloMid đã phục chức cho Parth Nikol với tư…

[Lol] LCS mất đi một nhân tài ngay trước giải LCS Summer Split 2020
Finn - 9/06/2020

Chương trình LCS mất ovilee ngay trước LCS Summer Split 2020 chương trình phát sóng LCS vừa mất một thành viên chủ chốt…

EVENTS