lag server

[Dota 2] Sập server 3 ngày Vavle nói gì về vấn đề này ?
Finn - 20/06/2020

Sập server Dota 2 trong 3 ngày Vavle không có bất cứ câu trả lới nào về Người chơi Dota 2 đã phàn…

EVENTS