Kayle

LMHT: Chi tiết về bản cập nhật LMHT Patch 9.22
Finn - 7/11/2019

LoL Patch 9.22 thêm Senna, skin True Damage và nerf item Bản update 9.22 là bản cập nhật cuối cùng trước khi kết…

EVENTS