Flashpoint Season 1

[CSGO] GeT_RiGhT có những triệu chứng COVID-19
Finn - 7/07/2020

GeT_RiGhT có các triệu chứng COVID-19 suốt Flashpoint Season 1 Christopher “GeT_RiGhT” Alesund đã có khoảng thời gian thực sự tồi tệ trong…

EVENTS