Dragon’s Blood Book 2

[Dota 2] Ngày phát hành DOTA: Dragon’s Blood Book 2 được tiết lộ trong trailer
Finn - 11/12/2021

Ngày phát hành DOTA: Dragon’s Blood Book 2 được tiết lộ trong trailer Một đoạn giới thiệu mới của DOTA: Dragon’s Blood Book…

EVENTS