ban 19 năm

Dota 2: Toxic trong game = Ban gần 20 năm trong Dota 2
Finn - 23/09/2019

Người chơi toxic trong Dota 2 sẽ bị bạn 19 năm trong update mới của matchmaking Valve đã chính thức đe người chơi…

EVENTS