AdmiralBulldog

Dota 2: AdmiralBulldog và Lil và mối thù với stream sniping
Finn - 24/10/2019

 AdmiralBulldog và Lil tham gia vào mối thù truyền kiếp stream sniping Henrik “AdmiralBulldog” Ahnberg gần đây đã lên Twitter và gọi một…

EVENTS